ZALALÖVŐ.HU

VÁROS HIVATALOS HONLAPJA

NAPTÁR

2017.12.18., hétfő - Auguszta

Pályázati felhívás a „Salla” Művelődési Központ és Könyvtár igazgató beosztásának ellátására

Zalalövő Város Önkormányzata
8999. Zalalövő, Szabadság tér 1.
Tel.: 06-92-571-032; Fax: 06-92-571-033; e-mail: pmhivatal@zalalovo.hu

2007-2/2013.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Zalalövő Város Önkormányzata (8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A.§, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992 (IX.20.) Kormányrendelet alapján

pályázatot hirdet
a „Salla” Művelődési Központ és Könyvtár (8999 Zalalövő, Szabadság tér 2.) igazgató (magasabb vezetői) beosztásának ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap próbaidő kikötésével (az áthelyezés esetét kivéve).

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2014. április 1-től 2019. március 31-ig szól.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő (heti 40 óra).

Munkavégzés helye:
„Salla” Művelődési Központ és Könyvtár, 8999 Zalalövő, Szabadság tér 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A „Salla” Művelődési Központ és Könyvtár Zalalövő Város Önkormányzatának fenntartásában, önállóan működő intézmény. Az igazgató a közművelődési feladatok ellátása mellett magasabb vezetői megbízás keretében végzi az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálását, irányítását, ellenőrzését, az intézmény működésének biztosítását, az intézmény költségvetésének betartását, a munkáltatói jogok gyakorlását, valamint a fenntartó által hozott döntések végrehajtását. Egyszemélyi felelős vezetőként felelős az egész intézmény működéséért, gazdálkodásáért, a tevékenység megszervezéséért, irányításáért, színvonaláért és szabályosságáért.

Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), valamint a Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992.(XI.20.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség: felsőfokú oktatási intézményben szerzett népművelő, közművelődési előadó, művelődésszervező, művelődési menedzser, művelődési (és felnőttképzési) menedzser, andragógus (művelődésszervező szakirány), kulturális mediátor diploma, oklevél vagy
 • nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga vagy azzal egyenértékű, az OKJ-ben meghatározott felsőfokú közművelődési szakember, felsőfokú kulturális menedzser, felsőfokú közművelődési menedzser szakképesítés
 • az 1/2000.(I.14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézmény-vezető tanfolyam eredményes elvégzésének igazolása
 • a felsőfokú közművelődési végzettségnek és szakképzettségnek vagy szakvizsgának megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlat
 • kiemelkedő közművelődési tevékenység
 • egészségügyi alkalmasság
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett
 • a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Német és/vagy angol és/vagy olasz nyelv társalgási szintű ismerete
 • Pályázatok előkészítésében és/vagy lebonyolításában szerzett tapasztalat
 • Vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • személyes adatokat tartalmazó, valamint a szakmai gyakorlatot is igazoló részletes fényképes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i)
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy: a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • nyertes pályázóként az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 5.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti határidőben vagyonnyilatkozatot tesz
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a képviselő-testületi ülésen a zárt ülésen történő tárgyalást kéri-e vagy sem.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2014. április 1. naptól tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2014. január 31.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, 1 példányban zárt borítékban „Salla” Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói pályázat” megjelöléssel Zalalövő Város Polgármestere címére (8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.) történő megküldésével.

A pályázat elbírálásának határideje:
2014. március 3.

A pályázati kiírással kapcsolatos további információ Pintér Antal polgármestertől, illetve Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyzőtől kérhető a 92/571-032-es telefonszámon.

A pályázat elbírálásának módja:

A bizottság által történő véleményezést követően a képviselő-testület dönt a pályázat elbírálásáról, a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról.

Zalalövő, 2013. december 10.

Pintér Antal
polgármester  Pályázati felhívás