ZALALÖVŐ.HU

VÁROS HIVATALOS HONLAPJA

NAPTÁR

2017.10.21., szombat - Orsolya

Pályázati felhívás: „Salla” Művelődési Központ és Könyvtár igazgató beosztásának ellátására

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Zalalövő Város Önkormányzata (8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. §, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (IX. 20.) Kormányrendelet alapján

pályázatot hirdet
a „Salla” Művelődési Központ és Könyvtár

(8999 Zalalövő, Szabadság tér 2.)
igazgató (magasabb vezetői)
beosztásának ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap próbaidő kikötésével (az áthelyezés esetét kivéve).

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015. szeptember 1-től 2020. augusztus 30-ig szól.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő (heti 40 óra).

Munkavégzés helye:

„Salla” Művelődési Központ és Könyvtár, 8999 Zalalövő, Szabadság tér 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A „Salla” Művelődési Központ és Könyvtár Zalalövő Város Önkormányzatának fenntartásában, önállóan működő intézmény. Az igazgató a közművelődési feladatok ellátása mellett magasabb vezetői megbízás keretében végzi az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálását, irányítását, ellenőrzését, az intézmény működésének biztosítását, az intézmény költségvetésének betartását, a munkáltatói jogok gyakorlását, valamint a fenntartó által hozott döntések végrehajtását, közművelődési célok és programok megvalósítását. Egyszemélyi felelős vezetőként felelős az egész intézmény működéséért, gazdálkodásáért, a tevékenység megszervezéséért, irányításáért, színvonaláért és szabályosságáért.

Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), valamint a Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 6/A. §, 6/B. §, 6/E. §-ában meghatározott szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség
 • a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet, valamint a 150/1992. (IX. 20.) Kormányrendelet 6/G. § szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló okirat, annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől számított két éven belül azt megszerzi
 • a képesítési követelménynek megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlat
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett
 • a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Német és/vagy angol és/vagy olasz nyelv társalgási szintű ismerete
 • Pályázatok előkészítésében és/vagy lebonyolításában szerzett tapasztalat
 • Vezetői tapasztalat
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
 • helyi tv üzemeltetésével kapcsolatos tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • személyes adatokat tartalmazó, valamint a szakmai gyakorlatot is igazoló részletes fényképes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i)
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy: a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • nyertes pályázóként az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 5.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti határidőben vagyonnyilatkozatot tesz
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a képviselő-testületi ülésen a zárt ülésen történő tárgyalást kéri-e vagy sem.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. szeptember 1. naptól tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2015. június 20.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, 1 példányban zárt borítékban „Salla” Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói pályázat” megjelöléssel Zalalövő Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére (8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.) történő megküldésével.

A pályázat elbírálásának határideje:

2015. július 20.

A pályázati kiírással kapcsolatos további információ Pintér Antal polgármestertől, illetve Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyzőtől kérhető a 92/571-032-es telefonszámon.

A pályázat elbírálásának módja:

A pályázati határidő lejártát követően a pályázót a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A bizottság írásban foglalt véleményét mérlegelve Zalalövő Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Népjóléti Bizottsága véleményezi, majd a pályázati határidő lejártát követő első rendes ülésen a pályázatok elbírálásáról a Képviselő-testület dönt.

Zalalövő, 2015. április 29.

Pintér Antal
polgármester  Pályázati felhívás