Önkormányzati Hivatali Portál

Zalalövo címere
ZALALÖVŐ.HU VÁROS HIVATALOS HONLAPJA

NAPTÁR

2021.02.28., vasárnap - Ákos,Bátor

Tájékoztató a 86. sz. főút Zalalövő elkerülő beruházásról

Vertetics László Úr
Polgármester részére

Tisztelt Polgármester Úr!

Engedje meg, hogy küldjek Önnek egy rövid tájékoztatót a 86. sz. főút Zalalövő elkerülő beruházásról.

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium megbízásából 2008 szeptemberében kezdte el a 86. sz. főút Zalalövő elkerülő szakaszának KözOP-ban történő előkészítő munkáit. Ennek az előkészítő munkának az eredményeként - közbeszerzési eljárást követően - 2008. december 19-én Tanulmányterv és Előzetes Vizsgálati Dokumentáció, Örökségvédelmi Hatástanulmány elkészítésére tervezési szerződés aláírására került sor.
A tervező tervezési folyamat során az érintett önkormányzatokkal, szakhatóságokkal, NIF-fel, Közlekedésfejleszési Koordinácós Központtal, minisztériummal folytatott egyeztetések eredményeként a 10 előzetesen vizsgált nyomvonalból kiválasztott 4 nyomvonalra végezte el a tervezési szerződésben vállalt kötelezettségeit.

A kiválasztott 4 nyomvonalból egy nyugati (A) és 3 keleti (B, C, D) nyomvonal szerepelt.

86elkerulo.jpg

Az elkészült Előzetes Vizsgálati Dokumentáció 2009. július 16-án került benyújtásra a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi felügyelőségre, mely 2009. november 30-án kiadott határozatában a benyújtott dokumentumok és szakhatósági állásfoglalások alapján környezetvédelmi szempontból a „B” nyomvonalváltozatot találta egyedül elfogadhatónak, ezen nyomvonalváltozatnál nem feltételezhető a beruházás megvalósítása során jelentős környezeti hatás.

Az „A”, „C”, és „D” nyomvonalak megvalósításával szemben kizáró okok álltak fenn, több szakhatóság – Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Erdészet, Földhivatal, Őrségi Nemzeti Park – e nyomvonalak esetleges megvalósításához nem járult hozzá.
A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség határozatában foglaltaknak megfelelően a javított Tanulmányterv dokumentáció 2009. december 8-án került be a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központba, valamint a KHEM-be jóváhagyásra.

A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium 2010. február 2-án hagyta jóvá a tanulmánytervet, és javasolta a „B” változat továbbtervezését:

„A Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség határozatában egyetlen műszakilag lehetséges nyomvonal („B” változat) esetében nem merült fel jelentős környezeti hatás. A „B” változat szakmailag is támogatható. A településsel folytatott folyamatos egyeztetés-sorozat alapján elmondható, hogy a „B” változat lehet az, amely mellett közös szakmai és társadalmi konszenzus is kialakítható.”

A „B” nyomvonal Keleti oldalról kerüli el a települést. Az elkerülő az irsapusztai bekötő út után válik ki a 86. sz. főút 27+960 km szelvényében, majd egy erősen szabdalt dombos részen halad át, melyet erdő borít. Ez után egy meglévő vízfolyás völgyében halad, követve a völgy irányát. A Zala völgyét elérve keresztezi a 74136 j. bekötő utat, melynek korrekciója indokolt. A Zala folyót, a Zalaegerszeg-Hodos vasútvonalat valamint a 7411. j. utat egy kb. 590 m hosszú műtárggyal keresztezi. Ezek után egy fel nem tárt homokbánya területén áthaladva szántó területeken halad az út. Egy kb. 170 m hosszú műtárggyal keresztezi a Körmend-Zalalövő vasútvonalat, valamint a Zalapatakai-patakot, majd a 36+360 km szelvényben csatlakozik vissza a meglévő főúthoz.

Ez a változat a település legkeletibb pontját kerüli el, az elkerülő teljes hossza 10,71 km.

A nyomvonal előnye, hogy védett területeket csak a Zala-folyó völgyében keresztez (NATURA). A település teljes területét elkerüli, önkormányzat részéről a megvalósíthatósággal kapcsolatos kifogás nem merült fel. Sem régészeti, sem üdülő területet nem érint. A város 2009. 06. 03-i testületi ülésén is ezt a változatot támogatta.

Hátránya, hogy a szakasz elején jó minőségű erdőterületeket érint, a leghosszabb változat (a műtárgyigény miatt azonban nem a legdrágább volt), a dombos első szakaszon a terepadottságok miatt jelentős töltés-bevágás építése szükséges. A műtárgyépítés miatt a 74136 j. út korrekciója szükséges. A település rendezési tervét módosítani kell, mivel nem ez a nyomvonal szerepel a mostani rendezési tervben.

A 86. sz. főút Zalalövő elkerülő finanszírozása KözOP keretein belül valósul meg. A szükséges dokumentációk benyújtását követően, a 86. sz. főút több projektjét érintően, 2009. november 30.-án előkészítésre vonatkozó Támogatási Szerződés megkötésére került sor NFÜ, KIKSZ, és a NIF között.

Ez a Támogatási Szerződés biztosítja a 86. sz. főút Zalalövő elkerülő közbeszerzéseinek, engedélyes-kiviteli terveinek elkészítésére, régészeti feltárásra, területszerzésre vonatkozó költségeinek finanszírozását.

A kivitelezésre külön Támogatási Szerződés megkötése szükséges.

A minisztériumi jóváhagyást követően az engedélyes és kiviteli tervek készítésére vonatkozó közbeszerzés (tervezési feladatkiírás, minőségbiztosítás, ajánlati dokumentáció összeállítása) előkészítésére kerül sor, majd a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően folytatódhat a tervezési munka, a területszerzés, esetleges régészet, majd a kivitelezés.

Az elkerülő kivitelezése várhatóan 2012-2013-ban valósul meg, összköltségében kb. nettó 8 Milliárd Ft-ért.

Kérdés esetén szívesen állok rendelkezésére.

Üdvözlettel,
Fazakas Orsolya
kommunikációs vezető