Önkormányzati Hivatali Portál

Zalalövo címere
ZALALÖVŐ.HU VÁROS HIVATALOS HONLAPJA

NAPTÁR

2023.10.04., szerda - Ferenc

A Kormány 278/2022. (VII. 30.) Korm. rendelete a hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A.  § (3) és (4) bekezdésére, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. § A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet] 1. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Az üzemanyag nem hatósági áras termék, ha azt

a) külföldi rendszámú jármű,
b) a  személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet szerinti személytaxi-szolgáltatást nyújtó jármű kivételével a  jármű forgalmi engedélye szerint nem természetes személy által üzemeltetett jármű vagy
c) nem az üzemanyagtöltő állomáson töltött jármű üzemanyag tankjának töltése céljából értékesítik.”

2. §  A 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet 1/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1/A.  § (1) Az  üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője vagy annak képviselője az  1.  § (1a) és (1b)  bekezdésében meghatározott szabály érvényesítése érdekében jogosult ellenőrizni a  gépjármű forgalmi engedélyének segítségével legalább a  töltött gépjármű rendszámát, gyártmányát, típusát, színét és üzembentartóját annak érdekében, hogy tőle elvárható gondossággal meggyőződjön a  töltött gépjármű hatósági áron való töltésének jogszerűségéről.
(2) Hatósági áron való töltés esetén az  üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője vagy annak képviselője jogosult a  forgalmi engedélyen lévő vonalkód leolvasására vagy a  gépjármű rendszámának feljegyzésére és számítógépes rendszerében a hozzá tartozó bizonylattal visszakereshető módon való tárolására. Amennyiben az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője az  adatokat rögzíti, úgy azokat a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére továbbítja adóügyi ellenőrzés céljából.
(3) Ha az 1. § (1a) bekezdés a) és b) pontja és 1. § (1b) bekezdése szerinti feltételek alkalmazásának kizárása okirattal hitelt érdemlően nem igazolható, az üzemanyag hatósági áron nem értékesíthető.”

3. § A 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet a következő 4. §-sal egészül ki:
„4.  § E  rendeletnek a  hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 278/2022. (VII. 30.) Korm. rendelettel megállapított 1. § (1a) bekezdése utáni 1. § (5) bekezdése szerinti elszámolást a  hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 278/2022. (VII. 30.) Korm. rendelet hatálybalépését követően kell alkalmazni.”

4. § A 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet
a) 1.  § (4)  bekezdésében, 1.  § (5)  bekezdés nyitó szövegrészben és 1.  § (5)  bekezdés a)  pontjában az „(1) bekezdés” szövegrész helyébe az „(1) és (1a) bekezdés” szöveg,
b) 1. § (3) bekezdésében az „(1) és” szövegrész helyébe az „(1), (1a) és” szöveg,
c) 1/B.  § (2)  bekezdés a)  pontjában a „magyar” szövegrész helyébe a „természetes személy üzemeltetésében lévő, az ott töltött, a magyar” szöveg, 
d) 1/B.  § (2)  bekezdés b)  pontjában a „magyar” szövegrész helyébe a „természetes személy üzemeltetésében lévő magyar gépjárművel, a nem ott töltött, a nem magyar” szöveg lép.

2. A kisbenzinkutaknak a vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról szóló 84/2022. (III. 5.) Korm. rendelet módosítása

5. § A kisbenzinkutaknak a vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról szóló 84/2022. (III. 5.) Korm. rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.  § (1) A  2.  § (1)–(3)  bekezdése és a  4.  § (1)  bekezdése szerinti intézkedés az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107.  cikk (1)  bekezdése szerinti állami támogatást tartalmaz. A  támogatás az  „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a  gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című, 2022/C 131 I/01 számú európai bizottsági közlemény (a  továbbiakban: közlemény) 2.1. szakasza szerinti támogatásként (a továbbiakban: átmeneti támogatás) nyújtható az  ezen alcím szerinti támogatási programot jóváhagyó európai bizottsági határozat elfogadását követően olyan vállalkozásoknak, amelyek működését a  háború gazdasági hatásai hátrányosan érintik. Az  érintettségről a  vállalkozás a  támogatás odaítélését megelőzően nyilatkozik.
(2) Az átmeneti támogatásról támogatási döntés 2022. december 31-ig hozható.
(3) Nem részesülhet támogatásban a  közlemény 8–14.  pontjában felsorolt jogi aktusokban meghatározott szankciók, valamint a  közlemény elfogadását követően az  Európai Unió szervei által Oroszország Ukrajna elleni agressziójára tekintettel bevezetett egyéb szankciók hatálya alá tartozó vállalkozás, így különösen nem részesülhet támogatásban a  szankciókat bevezető jogi aktusokban kifejezetten megjelölt jogalany, valamint az  ilyen jogalany meghatározó befolyása alatt lévő vállalkozás.
(4) Nem nyújtható támogatás a (3) bekezdés szerinti szankciókkal érintett ágazatokban folytatott tevékenységekhez, ha a támogatás veszélyeztetné a szankciók célkitűzéseit.
(5) A  támogatásnak nem lehet feltétele az, hogy a  kedvezményezett a  gazdasági tevékenységét áthelyezze az Európai Gazdasági Térségen belül egy másik országból Magyarország területére.
(6) Az  átmeneti támogatás támogatástartalma a  közlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a  vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 400 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(7) Az átmeneti támogatással kapcsolatos minden iratot az odaítélést követő tíz évig meg kell őrizni.”

3. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 12 órakor lép hatályba.

Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény eltérő alkalmazásáról (egységes szerkezetben).

84/2022. (III. 5.) Korm. rendelet a kisbenzinkutaknak a vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról (egységes szerkezetben)