Önkormányzati Hivatali Portál

Zalalövo címere
ZALALÖVŐ.HU VÁROS HIVATALOS HONLAPJA

NAPTÁR

2024.07.23., kedd - Lenke

Hirdetmény - Szociális tűzifa támogatás 2022

Zalalövő Város Önkormányzata
8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.
Tel.: 92/571-032, 0630/3864472
e-mail: pmhivatal@zalalovo.hu

H I R D E T M É N Y

Szociális tűzifa támogatás

Zalalövő Város Önkormányzata a Belügyminisztérium pályázatán 2.933.700,- Ft támogatást nyert szociális célú tűzifa vásárlásához, melyhez az önkormányzat 177.800,- Ft önerőt biztosít. A támogatás és az önerő ténylegesen 140 erdei m3 tűzifa beszerzésére elegendő.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a szociális tűzifa iránti kérelmek elbírálása a jogosultsági szempontok és a rendelkezésre álló mennyiség figyelembevételével történik.

A kérelmek 2022. november 2-től (szerda) 2022. november 30-ig (szerda)

nyújthatók be a Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal (Zalalövő, Szabadság tér 1.)

2. számú irodájában.

Az erre a célra rendszeresített kérelem nyomtatvány fenti időponttól vehető át a hivatal portáján, valamint letölthető a www.zalalovo.hu honlapról.

Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként a rendelkezésre álló keret terhére tűzifát biztosít elsősorban annak a személynek, aki:

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti aktív korúak ellátására,

b) Szt. szerinti időskorúak járadékára,

c) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására, települési támogatásra – e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásra – jogosult,

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

Fentieken túl – amennyiben az előzőekben foglalt feltételeknek megfelelő kérelmezők igényeinek kielégítése után még rendelkezésre áll –, tűzifa biztosítható annak a személynek, aki:

a) a Gyvt.-ben szabályozott hátrányos helyzetű gyermeket nevel,

b) Gyvt. szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket nevel,

c) tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevel, és háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 460%-át, (131.100,- Ft),

d) 3 vagy annál több gyermeket nevel, és háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 460%-át, (131.100,- Ft)

e) közfoglalkoztatásban vesz részt,

f) egyedül élő nyugdíjas vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő, akinek a havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 525%-át (149.625,- Ft)

g) nem egyedül élő nyugdíjas vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 460%-át (131.100,- Ft)

Az önkormányzat – a körülmények gondos mérlegelését követően, a kérelmező saját vagy családtagjai megromlott egészségi állapotára, nehéz anyagi és szociális helyzetére tekintettel – méltányosságot gyakorolhat, és a megjelölt jövedelmi határoktól, azok mértékétől további 20%-al eltérhet, illetve kivételes méltányosságból támogatásban részesítheti azt is, aki természeti csapás, katasztrófa, baleset, hosszabb orvosi kezelés stb. miatt rendkívüli élethelyzetbe került és segítség nélkül a létfenntartása veszélybe kerülne.

A kérelemhez csatolni kell:

a) aktív korúak ellátása és időskorúak járadéka szerinti ellátásban részesülők esetében a jogosultságot megállapító döntést, vagy az ellátás folyósításáról szóló igazolást,

b) tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket, illetve 3 vagy több gyermeket nevelő család esetén – ha nem a kérelmező kapja a családi pótlékot vagy a fogyatékossági támogatást –, az ellátást kapó TAJ számát vagy a magyar Államkincstár határozatát vagy hatósági bizonyítványát, az egy főre jutó havi nettó jövedelem igazolására szolgáló dokumentumokat, és a kérelem 2. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot,

c) közfoglalkoztatott esetén a közfoglalkoztatási szerződést, és a kérelem 2. mellékleteszerinti jövedelemnyilatkozatot,

d) nyugdíjas vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő a nyugdíj, illetve nyugdíjszerű ellátást igazoló dokumentumot, az egy főre jutó havi nettó jövedelem igazolására szolgáló dokumentumokat, és a kérelem 2. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot.

Nem jogosult szociális tűzifa támogatásra az a személy, család, akinek lakóingatlana tűzifával nem fűthető, aki olyan ingatlanra vonatkozóan igényli a támogatást, amely üresen áll, amelyben életvitelszerűen senki nem él, aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos, és az elmúlt két évben engedéllyel fakitermelést végzett, vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát szerzett.

Egy háztartásból csak egy személy nyújthat be támogatás iránti kérelmet.

A támogatás mértéke háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa, egyszeri alkalommal.

A támogatási kérelmeket Zalalövő Város Önkormányzata Kulturális és Népjóléti Bizottsága bírálja el.

 

Zalalövő, 2022. október 21.

                                                                                                                        Gyarmati Antal
polgármester

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 1.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól