Önkormányzati Hivatali Portál

Zalalövo címere
ZALALÖVŐ.HU VÁROS HIVATALOS HONLAPJA

NAPTÁR

2023.09.22., péntek - Móric

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BOROSTYÁN-TÓ STRAND ÜZEMELTETÉSRE, fejlesztésére - 2023

Pályázati felhívás

a Borostyán-tó strand üzemeltetésére, fejlesztésére

 

Zalalövő Város Önkormányzata (8999 Zalalövő, Szabadság tér 1., képviseli: Gyarmati Antal polgármester) nyilvános pályázatot hirdet a Zalalövő belterület 199/35 hrsz alatt található, 3 ha 0270 m2 alapterületű, kivett közpark megnevezésű ingatlan (a továbbiakban: Bérlemény) legalább 5 évig tartó határozott idejű üzemeltetésére, fejlesztésére.

 

A Bérlemény főbb műszaki adatai:

 • helye: belterület 199/35 hrsz
 • területek: Borostyán-tó: 0373/2 hrsz; 21 ha 9833 m2, strandi zöldterület: 199/35 hrsz; 3 ha 0270 m2
 • HÉSZ szerinti övezeti besorolása: Kst
 • strandterület: füvesített

 

 1. A pályázat célja: a nyertes pályázó teljeskörűen, a jogszabályi (78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet, továbbiakban: R) követelményeknek megfelelő módon üzemeltesse a strandot és a hozzá tartozó zöldterületet, továbbá folyamatosan biztonságos állapotba tartsa a strandi játszóeszközöket, homokozókat, vizesblokkot, kerti bútorokat és műtárgyakat a szezon időtartama alatt, amely május 15-től augusztus 31-ig tart.

 

 1. Kiíró az üzemeltetés keretében az alábbiakat várja el a nyertes pályázótól:
 1. gondoskodik minden év május 1-ig a tó vizének fürdési célú használatának közegészségügyi engedélyeztetéséről, továbbá vállalja ennek hatósági eljárási költségeit;
 2. az engedély birtokában gondoskodik (R. 4.sz. mell.)
 • a vízfelületen a fürdőhely bójákkal történő kijelöléséről
 • a zöldterületen tájékoztató táblák kihelyezéséről;
 1. naponta gondoskodik a fürdésre kijelölt vízfelület és a vízpart tisztán tartásáról, hulladékok gyűjtéséről és elszállításáról;
 2. a vizesblokk-épület használatra alkalmas állapotban való tartásáról, szükségszerű takarításáról és fertőtlenítéséről, az épület falainak, nyílászáróinak, burkolatainak, festésének, héjazatának berendezéseinek javításáról esetleges cseréjéről;
 3. elvégzi a strandi gyepes zöldterület folyamatos fűnyírását és a kaszálék kijelölt helyre történő elszállítását, vagy annak komposztálását;
 4. gondoskodik az egészségügyi elsősegélydoboz feltöltéséről, sérülés esetén a rendelkezésre bocsátásáról;
 5. biztosítja az üzemeltetési napló vezetést;
 6. igazolja a vízimentésben jártasságot;
 7. a strandot igénybe vevőktől a Kiíróval előzetesen egyeztetett belépődíjat szed.

 

 1. A pályázat elbírálásnak szempontjai:
 1. a pályázó által megajánlott éves bérleti díj (HUF);
 2. a meglévő eszközállományon felül vállalt, a Kiíró tulajdonába kerülő eszközpótlás értéke (megnevezéssel és Ft/db megjelöléssel);
 3. fejlesztési terv szakmai megalapozottsága.

 

 1.  Pályázatnak tartalmaznia kell:
 • a pályázó nevét, adatait és elérhetőségeit;
 • szakmai önéletrajzát vagy cégismertetőjét;
 • fejlesztési tervben szereplő célok és megvalósításuk időbeni bemutatását költségbecsléssel;
 • várható eredmények bemutatását;
 • nyilatkozat arról, hogy az ajánlata a létesítmény előzetesen megtekintett állapotában tette, továbbá;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázatban szereplő személyes adatokat Kiíró kezelje;
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázónak nincs köztartozása (vám, jövedék, állami, önkormányzati adótartozása vagy bérleti díj tartozása) a pályázatot kiíró Önkormányzattal, vagy az állami adóhatósággal szemben;
 • 30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány vagy aláírásminta, természetes személy pályázó esetén személyazonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány bemutatása;
 • a pályázatokat legkésőbb a pályázat benyújtásának határnapján „Zalalövő Borostyán-tó strandüzemeltetés pályázat” jeligéjű, zárt borítékban kell benyújtani feladó megnevezése nélkül.

 

 1. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • turisztikai vagy vendéglátói referenciák bemutatása

 

 1. Pályázat benyújtásának határideje: 2023. április 14.
 2. Pályázattal kapcsolatos egyéb tudnivalók:
 • pályázat kiírója: Zalalövő Város Önkormányzata
 • pályázat közzétételének időpontja: 2023. március 16.
 • pályázat elbírálója: Zalalövő Város Önkormányzata Képviselő-testülete
 • pályázat benyújtásának helye, módja: Zalalövő Város Önkormányzata polgármesterének címezve 8999 Zalalövő, Szabadság tér 1. címre szóló zárt borítékban személyesen vagy postai úton;
 • A pályázatok bontása: 2023. április 17. 10:00 órakor. A pályázók a bontáson jogosultak részt venni.
 • A pályázatokról a kiíró Önkormányzat a következő képviselő-testületi ülésen dönt, fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázatot indokolás nélkül visszavonja, érvénytelennek vagy eredménytelennek nyilvánítsa, vagy eredményhirdetés nélkül új feltételek megállapításával új pályázatot írjon ki.
 • A pályázó az ajánlathoz a pályázat eredményéről való értesítés kézhezvételétől számított 30 napig kötve van. Amennyiben a nyertes pályázó a bérleti szerződést nem köti meg, vagy ajánlatától visszalép, a kiíró jogosult a soron következő pályázóval szerződést kötni, vagy új pályázatot kiírni. A pályázat során csak azok a pályázatok kerülnek elbírálásra, amelyek a részletes pályázati kiírásnak megfelelnek.
 • A döntés eredményéről nyertes pályázó értesítést kap. Szerződéskötés az értesítéstől számított 30 napon belül történik.
 • A pályázattal kapcsolatos egyéb információt Gyarmati Antal polgármester ad a 0630/386-4472 telefonszámon.
 • A pályázati felhívás Zalalövő Város Önkormányzata weboldalán, a www.zalalovo.hu oldalon, a helyi televízióban, valamint Zalalövő Város hirdetőtábláin kerül közzétételre.

 

Zalalövő, 2023. március 14.

                                                                                                      Gyarmati Antal

                                                                                                        polgármester