Önkormányzati Hivatali Portál

Zalalövo címere
ZALALÖVŐ.HU VÁROS HIVATALOS HONLAPJA

NAPTÁR

2024.05.26., vasárnap - Fülöp, Evelin

Pályázati felhívás a Zalalövői Borostyán Óvoda és Mini Bölcsőde igazgató beosztásának ellátására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

a Zalalövői Óvodafenntartó Társulás (8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény, valamint a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján

pályázatot hirdet

a Zalalövői Borostyán Óvoda és Mini Bölcsőde (8999 Zalalövő, Deák F. u. 5-7.)

igazgató beosztásának ellátására.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):        A Zalalövői Borostyán Óvoda és Mini Bölcsőde igazgatói feladatainak ellátása. Az igazgató felel az intézmény rendeltetésszerű és törvényes működéséért, a szabályszerű vagyonkezelésért, a takarékos gazdálkodásért, az alapító okirat szerinti feladatok magas szakmai színvonalon történő ellátásért, pedagógiai és bölcsődei nevelési-gondozási tevékenységek végrehajtásáért, szakmai dokumentumok elkészítésért. Az igazgató munkáltatói jogokat gyakorol az intézmény valamennyi dolgozója tekintetében, és döntést hoz minden olyan ügyben, melyet jogszabály hatáskörébe utal. Együttműködik a fenntartóval, képviseli az intézményt.

Betöltendő állás jogviszonya:                      Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje,

munkarendje, formája:                                Óvodapedagógus munkakör határozatlan idejű köznevelési foglalkoztatotti jogviszony, teljes munkaidő (heti 40 óra)

                                                                    A vezetői megbízás határozott időre, 2024. szeptember 1-től 2029. augusztus 15-ig szól.

Munkavégzés helye:                                   Zalalövői Borostyán Óvoda és Mini Bölcsőde,

                          8999 Zalalövő, Deák F. u. 5-7.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb

lényeges információ:                                   A vezetői megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló kinevezés jár. Próbaidőre, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv.), valamint a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) rendelkezései az irányadók. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítására és a jogszabályi előírásoknak megfelelően új pályázat kiírására.

Jogállásból fakadó jogszabályi

követelmények:                                           -   Büntetlen előélet

 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Erkölcsi bizonyítvány
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

 

Elvárt végzettség/képesítés:                         Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés (Bsc vagy BA), Óvodapedagógusok képzése, A Púétv. 73. §-a, valamint a Vhr. 26. §-a alapján meghatározott szakképzettség.

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama:          4 év (Vhr. 26. § (1) bek. c) pont)

 

Egyéb pályázati feltételek meghatározása:    -     pedagógus szakvizsga keretében szerzett igazgatói szakképzettség,

 • legalább 4 év pedagógus munkakörben, vagy heti tíz tanóra foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
 • az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló kinevezés vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló kinevezés
 • Vhr. 6. §-a alapján büntetlen előélet, valamint annak igazolása, hogy a Púétv. 27. §-a szerinti kizáró feltételek nem állnak fenn, a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
 • A vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet alapján a vezetőképzés igazolása, kivéve a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet 1. § (2) bekezdés g) pontjában meghatározott pedagógus szakvizsgával való rendelkezés esetét.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a

szakmai tapasztalat:                                    igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent

a vezetői tapasztalat:                                   igen

A pályázat részeként benyújtandó

dokumentumok:                                          -   vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése,

 • motivációs levél,
 • részletes szakmai önéletrajz,
 • vezetésre, fejlesztésre vonatkozó program,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (Vhr. 6. § (1) bek.), (a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározottak igazolására is),
 • szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata,
 • nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez történő hozzájárulásról és arról, hogy pályázatának teljes anyagát a véleményezési eljárásban résztvevők megismerhetik,
 • nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról,
 • nyilatkozat, hogy a Púétv. 27. §-a szerinti kizáró feltételek nem állnak fenn,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén nem áll fenn a Púétv. 74. § szerinti összeférhetetlenség,
 • nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) e) pontjában meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

 

A pályázat benyújtásának határideje:            2024. május 8.

 

A pályázat elbírálásának módja:                   Az igazgatói pályázatról a Zalalövői Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa dönt a pályázat benyújtási határidejét       követő hónapban esedékes ülésén, de legkésőbb 2024. június 30. napig.

                                                                 

A pályázat elbírálásának határideje:              2024. június 30.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye:        www.zalalovo.hu; www.borostyanovi.hu

 

Állás tervezett betöltésének időpontja:          2024. szeptember 1.

 

Publikálás terezett időpontja:                       2024. április 5.

 

A pályázat benyújtásának módja:            Postai úton, a Zalalövői Óvodafenntartó Társulás címére (8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.) történő megküldésével.

                                                  Személyesen zárt borítékban a Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal (8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.) 8. számú        irodájában.

 

 

A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Gyarmati Antal Társulás Elnöke nyújt a 92/571-032 illetve a 06/30/386-44-72-es telefonszámon.

Zalalövő, 2024. március 28.

                                                                                                            Gyarmati Antal

                                                                                                           Társulás Elnöke

https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/JobAd/Info/59528