Kulturális és Népjóléti Bizottság

Elnök

Ostrom János

Belső tagok

Szabó Tibor
képviselő
Vertetics László
képviselő

 Külső tagok 

 

Bischofné Hesinger Katalin

Szilágyiné Dr. Ferencz Ibolya

 Bizottság feladata:


 • Előkészíti a képviselőtestület népjóléti ágazattal kapcsolatos döntéseit, szervezi és ellenőrzi a határozatok végrehajtását.
 • Javaslatot tesz a képviselőtestület munkatervébe egészségügyi, szociális alapellátás és gyermek- ifjúságvédelemmel kapcsolatos témák felvételére.
 • Véleményezi és részt vesz a képviselőtestület elé kerülő szociális és gyermekvédelemmel kapcsolatos rendelet-tervezetek előkészítésében.
 • Véleményezi az egészségügyi, szociális intézmények, valamint az ifjúságvédelmi feladatok ellátására szóló éves költségvetési és zárszámadási rendelet-tervezeteket.
 • Véleményt nyilvánít vagy kezdeményez szociális jellegű intézmény átszervezésére.
 • Ellenőrzi az ágazatba tartozó intézmények működését.
 • Figyelemmel kíséri a lakossági igényeket, és javaslatot tesz az egészségügyi és szociális alapellátás színvonalának fejlesztésére.
 • Együttműködik az egyházzal, Nyugdíjas Klubbal, karitatív szervezetekkel és a szociális, egészségügyi gondoskodás területén tevékenykedő társadalmi szervezetekkel.
 • Részt vesz a gyermek- és ifjúságvédelmi őrjáratokat szervezésében és lebonyolításában a város területén.
 • Kezdeményezheti szociális jellegű, valamint gyermekvédelemmel kapcsolatos intézkedések megtételét.
 • Figyelemmel kíséri a városban egyedülálló személyeket és a szociálisan hátrányos helyzetben élő családokat, megélhetési nehézségek esetén dönt a segélyezésükről.
 • Dönt, elbírálja – átruházott hatáskörben – a gyermekvédelmi ellátások igénybevételére vonatkozó kérelmet, így

- természetbeni ellátások: élelmiszer, étkeztetés, ruhanemű, tankönyv, tanszer, iskolai kirándulás, intézményi térítési díj, /iskola, óvoda/ gyermeknapi ajándék, télapó, illetve karácsonyi ajándék.

 • Elbírálja – átruházott hatáskörben – a szociális ellátásokra beadott kérelmeket, így

- ápolási díj /méltányossági/

- önkormányzati segély

 • Évente elvégzi az ápolási díj /méltányossági/ - jövedelmi és egyéb jogosultsági feltételekre vonatkozó - felülvizsgálatát
 • Figyelemmel kíséri és ellenőrzi az önkormányzat nevelési-oktatási és kulturális intézményeinek jogszabályszerű működését, gazdálkodását, az önkormányzat határozatainak végrehajtását.
 • Véleményezi a képviselőtestület elé kerülő oktatási, közművelődési, művészeti és sporttal kapcsolatos előterjesztéseket.
 • Véleményezi és javaslatot tesz a nevelési-oktatási, közművelődési intézmények működését szolgáló épületek, épületrészek, vagy helyiségek más célra, illetve más szervvel történő bérletbe, használatba adására.
 • Javaslatot tesz önkormányzati intézmények összevonására, alapítására, megszüntetésére.
 • Véleményezi az óvoda, művelődési központ, könyvtár intézményvezető munkakörre beadott pályázatokat.
 • Véleményezi a nevelési-oktatási és közművelődési intézmények névhasználatát.
 • Ellenőrzi és koordinálja az intézmények szakmai tevékenységét, segíti együttműködésüket.
 • Véleményezi a napközi otthonos óvoda pedagógiai programját, intézkedési tervét, minőségirányítási programját, illetve ezek végrehajtásáról szóló tájékoztatót, beszámolót.
 • Véleményezi az óvoda, a közművelődési intézmények, valamint a sport tevékenységre vonatkozó éves költségvetési, zárszámadási rendelet-tervezeteket.
 • Javaslatot tesz a képviselőtestületnek a város sportegyesületeinek támogatása mértékére, s ellenőrzi annak felhasználását.
 • Véleményezi az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények hasznosítására, elidegenítésére, használatára vonatkozó koncepciókat, előterjesztéseket.
 • Véleményezi a Zala Menti Napok program tervezetét és költségvetését, segíti a rendezvény lebonyolítását.
 • Javaslatot tesz kulturális, művészeti és sport rendezvényre és segíti ezek megszervezését, lebonyolítását.
 • Javaslatot tesz az állami, nemzeti és önkormányzati ünnepek programjára és részt vesz rendezésükben. Segíti az ausztriai Oberaich nagyközséggel, valamint az erdélyi Kibéd községgel és az olaszországi Farra D’isonzo várossal a testvér települési kapcsolat elmélyítését. Javaslatot tesz közös programokra, részt vesz szervezésükben és lebonyolításukban.
 •  Elbírálja a BURSA HUNGARICA” keretében a felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok által beadott pályázatokat.
 • Dönt a tömegsport és kulturális jellegű rendezvények támogatására, lebonyolítására biztosított költségvetési keret felhasználásáról.
 • Javaslatot tesz a költségvetési rendeletben a szociális, kulturális és sport célokra meghatározott előirányzatok felhasználására és figyelemmel kíséri azok végrehajtását.
 • Javaslatot tesz a képviselőtestület hatáskörébe tartozó és a bizottság feladatkörét érintő személyi kérdésekben.
 • Véleményezi Zalalövő Város Díszpolgára és Zalalövőért kitüntető címek odaítélése érdekében beadott pályázatokat, valamint javaslatot tesz a kitüntetésre érdemeket szerzett személyekre.