Szervezeti egységek

Közös Önkormányzati Hivatal egységei és feladatai

Titkárság

 • A titkárság engedélyezett létszáma: 4 fő
 • polgármester és a jegyző ügyviteli feladatainak ellátása,
 • vezetők munkájához szükséges előkészítő feladatok elvégzése,
 • képviselő – testületek, bizottságok jegyzőkönyveinek vezetése, elkészítése,
 • testületi ülések előkészítéséhez szükséges adminisztrációs munkák elvégzése, meghívók kiküldése,
 • rendeletek, határozatok nyilvántartásának vezetése, határozatok végrehajtásának figyelemmel kísérése – ügyintézőktől jelentés bekérése,
 • közszolgálati nyilvántartás – ún. KÖZIGTAD – vezetése,
 • apparátusi értekezlet jegyzőkönyveinek vezetése,
 • heti vezetői értekezletről feljegyzés készítése,
 • a köztisztviselők, valamint a polgármesterek és képviselők vagyonnyilatkozatával kapcsolatos teendők,
 • köztisztviselők munkájának értékelése, minősítése,
 • honvédelemmel, polgári védelemmel kapcsolatos feladatok,
 • idegenforgalmi ügyek,
 • önkormányzati rendezvények tartásának megszervezése, lebonyolítása,
 • közreműködés az oktatási törvény alapján előírt ellenőrzésekben,
 • egészségügyi ellátás működésével kapcsolatos feladatok, szerződések előkészítése,
 • közbeszerzési eljárásokban közreműködés,
 • munkajogi szabályzatok készítése (közszolgálati, közalkalmazotti, munkatörvénykönyve alapján).

Településüzemeltetési Osztály

 • adó- és értékbizonyítvány kiállítása,
 • ingatlan vagyonkataszter vezetése /Zalalövő, Csöde, Keménfa/,
 • vadkár ügyek bonyolítása,
 • birtokvédelmi ügyek intézése, helyszíni egyeztetések végzése,
 • mezőgazdasági ingatlanok gondozásának ellenőrzése, szükséges intézkedések megtétele,
 • környezetvédelmi feladatok, ellenőrzések, részvétel a hulladékgazdálkodási pl. ISPA keretében szervezett hulladékudvar, hulladékgyűjtő szigetek működésével kapcsolatos hivatali tennivalókban,
 • Ipari park működésével, földterületek biztosításával kapcsolatos feladatok,
 • önkormányzati ingatlanok elidegenítésével kapcsolatos előkészítő, végrehajtó feladatok /tulajdoni lapok beszerzése, stb./,
 • állategészségügyi feladatok /pl. eboltás/, állatok tartásával kapcsolatos ügyek intézése, ellenőrzések, nyilvántartások vezetése, ebtartás szabályainak ellenőrzése, felszólítások kiadása/,
 • közlekedési-, környezetvédelmi, köztisztasági ügyek,
 • mezőgazdasági ingatlanokkal kapcsolatos adásvételi ajánlatok kifüggesztése és egyéb hivatali teendők elvégzése,
 • településfejlesztési-rendezési feladatokban közreműködés, előkészítés,
 • önkormányzati beruházások előkészítésében, lebonyolításában közreműködés,
 • karbantartó dolgozók irányítása, felügyelete, munkájukhoz szükséges anyagok, eszközök nyilvántartásának vezetése,
 • helyiséggazdálkodás,
 • Borostyán tó és szabadidőközpont üzemeltetése,
 • önkormányzati épületek állagmegóvása,
 • közművek létesítésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok,
 • vízi közművek működtetése,
 • vízgazdálkodási jogkör,
 • önkormányzati zöldterületek gondozásának biztosítása,
 • önkormányzat épületeiben lévő gázkazánok működésének figyelemmel kísérése, karbantartások elvégeztetése,
 • önkormányzati utak ellenőrzése, karbantartása,
 • önkormányzati temetők működtetése, temetőkataszter folyamatos vezetése, sírhelyek kijelölése,
 • intézményvezetőkkel kapcsolattartás,
 • közfoglalkoztatottak (közérdekű munkát végzők) irányítása, felügyelete, feladatok kiadása, munkaköri leírások elkészítése számukra,
 • önkormányzat tulajdonában lévő TOYOTA, és FORD TRANSIT kisbuszok, traktor, kistraktor üzemelésével, üzemanyag elszámolásával kapcsolatos feladatok,
 • belvíz elvezetési feladatok,
 • közterületek használatának engedélyezésében közreműködés, dokumentumok elkészítése, ellenőrzés,
 • hivatali, önkormányzati foglalkoztatottakkal kapcsolatos egyeztetések – dolgozók foglalkozás-egészségügyi feladatainak ellátása, dokumentumok nyilvántartása,
 • birtokvédelmi ügyek intézése.
Igazgatási Osztály
 • népesség-nyilvántartás, lakcím ügyintézés,
 • anyakönyvi ügyek,
 • szociálpolitikai feladatok – átmeneti segélyezés, temetési segély, ápolási díj, rendszeres szociális segély, közgyógyellátás, aktív korúak – munkanélküliek – ellátásával kapcsolatos feladatok, újszülött gyermekek támogatása,
 • falu- és tanyagondnoki szolgáltatás igazgatási feladatai, működési engedélyek kiadása, ellenőrzés,
 • hadigondozás,
 • működési engedélyek /üzletek, vendéglátóhelyek, szociális és egyéb/ kiadása, üzemeltetési engedélyek, egyéb kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos bejelentések intézése,
 • gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok /rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/,
 • jegyzői gyámhatósági hatáskörbe lévő feladatok,
 • lakás-helyiséggazdálkodás,
 • oktatási törvényből eredő feladatok, ellenőrzések, intézkedési tervek, feladattervek, gyermekek adatainak, létszámának közlése,
 • közművelődési feladatok,
 • statisztikai jelentések készítése /hatósági, szociális, gyámügyi, stb./,
 • képviselő - testületek hatáskörébe tartozó egyedi hatósági ügyek, előterjesztések, illetve a meghozott döntések alapján határozatok elkészítése,
 • hagyatéki leltár felvétele, továbbítása,
 • szálláshelyekkel kapcsolatos feladatok,
 • jövedelemigazolások készítése szociális ellátásokhoz,
 • környezet-tanulmány készítése külső szervek megkeresésére,
 • Polgári Törvénykönyvből eredő feladatok,
 • Telephely bejelentés és engedélyezéssel kapcsolatos feladatok.

Pénzügyi Osztály

Az osztály, adó és gazdálkodási megosztásban látja el feladatait.

Adócsoport

 • ellátja a gépjárműadó, iparűzési adó, magánszemélyek kommunális adója, idegenforgalmi adó, termőföld bérbeadásából származó jövedelem alapján fizetendő adó, talajterhelési díj előírásával, könyvelésével, beszedésével, stb. kapcsolatos feladatokat,
 • intézkedik a köztartozások beszedéséről, behajtásukat ellátja, megteszi a szükséges végrehajtási intézkedéseket.

Gazdálkodási Csoport

 • előkészíti Zalalövő, Csöde, Keménfa Képviselő testületeinek, a Napköziotthonos Óvoda, a „Salla” Művelődési Központ és Könyvtár, a háziorvosi ellátás, gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat, a falu- és tanyagondnoki tevékenység pénzügyi-igazgatási feladatait, döntési hatáskörökbe tartozó tervezeteket /költségvetés, stb./ előterjesztéseket,
 • közreműködik a költségvetés végrehajtásában
 • kapcsolatot tart az önkormányzati intézmények vezetőivel,
 • az intézményeknek az önkormányzat által biztosított pénzügyi keretről folyamatosan tájékoztatást ad,
 • közreműködik az intézmények és a hivatal folyamatos működése érdekében,
 • elvégzi az önkormányzatok és az önállóan működő költségvetési szervek működtetésével kapcsolatos gazdálkodási feladatokat /könyvelést, pénzügyi jelentést, beszámolókat, adatokat szolgáltat az Államkincstár, és a Minisztérium felé/,
 • /részletes feladatait az ügyrend szabályozza/.