Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

Elnök

Vertetics László
képviselő

Belső tagok

Gyenese István
képviselő
Szabó Sándor
képviselő

Külső tagok

 

Bischof Benjamin                                                      Németh Zoltán

Bizottság feladata:

 • Véleményezi a képviselőtestület elé kerülő költségvetési koncepciót, az önkormányzat és intézményei éves költségvetési javaslatát és végrehajtásáról szóló féléves, háromnegyedéves és az éves beszámoló tervezeteit.
 • A bizottság feladatai a költségvetési koncepció véleményezése során:
  1. vizsgálja, hogy a koncepció összhangban van-e az önkormányzat gazdasági programjával
  2. a tervezett bevételek-kiadások az előző évihez viszonyítva milyen mértékben változnak, növekedés szintjük miként alakul.
  3. tegyen javaslatot a feladatok rangsorolására.
 • A bizottság véleményét – az előbbiek alapján – írásban megküldi a polgármesternek, aki a koncepcióhoz csatolva.
 • Véleményezi a képviselőtestület elé kerülő egyéb pénzügyi, gazdasági előterjesztéseket, melyek az önkormányzat költségvetését, vagyoni helyzetét érintik.
 • Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre.
 • Figyelemmel kíséri az önkormányzati vagyon alakulását, értékeli a változást előidéző okokat.
 • Véleményt ad és javaslatot esz az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok elidegenítésére, gazdasági társaságba vagy alapítványba történő bevitelére, illetve azokból történő kilépés esetére.
 • Véleményezi és javaslatokat tesz a helyi adó rendelet-tervezettel kapcsolatosan.
 • A költségvetés végrehajtása céljából ellenőrzést végezhet a polgármesteri hivatal pénzügyi osztályán, valamint az önkormányzat intézményeinél.
 • Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a belső szabályzatok betartását.
 • Véleményezi az önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok alapítását, gazdasági társaságokba történő belépést, abból történő kilépést és gazdasági társaság megszüntetését.
 • Véleményezi önkormányzati társulás létrehozását, működését, társuláshoz, érdekképviseleti szervhez való csatlakozását, amennyiben ezek a város költségvetési gazdálkodását érintik.
 • Véleményezi intézményalapítás esetén a működtetés-fenntartás költségvetés igényét, s az önkormányzat felügyeleti jogkörébe tartozó más intézmények részére nyújtandó támogatást.
 • Javaslatot tesz a képviselőtestületnek hitel felvételére.
 • Javaslatot tesz a költségvetési rendelet módosítására /átcsoportosítások/.
 • Véleményezi az önkormányzat gazdasági programját, értékelést ad a végrehajtásáról készült előterjesztésről.
 • Közreműködik a város jelentős gazdasági ügyeit érintő szerződések előkészítésében, véleményezésében, értékelésében.
 • Javaslatot tesz a polgármester illetményére, alpolgármester, képviselők tiszteletdíjának emelésére a képviselőtestülethez.
 • Állásfoglalást, véleményt ad a képviselőtestület által kért egyéb pénzügyi-gazdasági ügyekben.
 • Véleményezi Zalalövő Város Díszpolgára és Zalalövőért kitüntető címek odaítélése érdekében beadott pályázatokat, valamint javaslatot tesz a kitüntetésre érdemeket szerzett személyekre.
 • Véleményezi a település szabályozási tervezetét /rendezési terveket/.
 • Kezdeményezi a zajvédelem érdekében „csendes” /lakó/ övezetek kialakítását.
 • Javaslatot tesz helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításaira.
 • Javaslatot tesz helyi jelentőségű természeti értékek megóvására, őrzésére, fenntartására, bemutatására és helyreállítására.
 • Javaslatot tesz a képviselőtestületnek a helyi építészeti értékek védetté nyilvánítására, illetve megszüntetésére.
 • Javaslatot tesz a szilárd hulladék szállítására, kezelésére vonatkozó előterjesztésekkel kapcsolatban, véleményezi a hivatal által készített rendelet-tervezetet.
 • Szervezi és ellenőri a környezetvédelem terén hozott jogszabályok végrehajtását.
 • Véleményezi és ellenőrzi a településen közüzemi és kommunális szolgáltatás végző, - önkormányzattal szerződéses jogviszonyban lévő – gazdasági társaságok tevékenységét.
 • Véleményezi a közterületek rendjének kialakítását.
 • Közreműködik a városfejlesztési koncepciók, programok, tervek kialakításában.
 • Kivizsgálja a polgármester, alpolgármester, képviselők összeférhetetlenségi ügyeit, melyről előterjesztést készít a testület felé.
 • Átveszi, nyilvántartja, kezeli, ellenőrzi és vizsgálja a polgármester, alpolgármester, képviselők és hozzátartozóik vagyonnyilatkozatát.