Hirdetmény Szünidei Étkeztetés

H I R D E T M É N Y

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 21/C § (1) bek. a) pontja alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, határozattal megállapított hátrányos helyzetű, Zalalövőn lakóhellyel rendelkező 1-18 év közötti életkorú gyermekek szünidei étkeztetésre jogosultak, mely ellátást a szülőnek (törvényes képviselőnek) kell igényelnie az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.

A szünidei étkezést a gyermek a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott őszi, téli, tavaszi tanítási szünet, valamint az ezen időtartamra eső, bölcsőde és óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon (a továbbiakban évközi szünet), és a nyári tanítási szünet időtartamából 43 munkanapon, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsőde és óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon (továbbiakban: nyári szünet) lehet igénybe venni.

A szünidei étkeztetés napjai a nyári szünetben (43 munkanap):

első nap: 2019. június 17.

utolsó nap: 2019. augusztus 14.

Az óvodás gyermeket az étkeztetés az óvodai szünet idején, 2019. augusztus 5. és augusztus 14. közötti munkanapokon illeti meg.

A szünidei étkeztetés keretében a nyári szünet munkanapjain a gyermek déli meleg ebédre jogosult.

Zalalövőn az étkeztetés az Általános Iskolában helyben fogyasztással, vagy a szülő, illetve meghatalmazottja általi elszállítással vehető igénybe, indokolt esetben a távol lakó gyermekek részére a kiszállítást az önkormányzat biztosítja.

A tájékoztatással egyidejűleg a szünidei gyermekétkeztetés igényléséhez szükséges nyilatkozat a szülők részére biztosított a Zalalövői Közös Önkormányzat Hivatal 7. számú irodájában, ügyfélfogadási időben.

A nyilatkozatot gyermekenként külön-külön kell kitölteni. Az igénylés leadásának határideje: 2019. június 7.

A nyilatkozat – az évközi szünet időtartama kivételével – a nevelési év, tanév során bármikor benyújtható, illetve módosítható.

Felhívom a szülő (törvényes képviselő) figyelmét, hogy a szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt vizsgálatra kerül, hogy az étkeztetés megkezdésekor a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete azt megállapító határozat alapján fennáll-e.

Zalalövő, 2019. május 13.

Vigh-Tardi Valéria

jegyző